Nestea Játékszabályzat

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK
AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL
EGYETÉRTESZ.

1. A Játék szervezője A Havas Kaland elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Maspex Olympos Kft. (székhely: 6032
Nyárlőrinc, Fő u. 1.; cégjegyzékszám: 03 09 112403; adószám: 11775197203) (a továbbiakban: ”Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.) (”Lebonyolító”) látja el.

2. Részvételi feltételek

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel,
valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (a továbbiakban: „Facebook
profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban
meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos” vagy „Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt 4 időtartam bármelyike alatt (a) a Rajongói oldal (jelen játék esetében a Facebook oldal) felületén posztolt kérdésre (a továbbiakban: „Poszt”) válaszol, és (b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Facebookhoz való csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).

2.2. A beküldött Pályázat utólag szerkeszthető, módosítható, de ez
befolyásolhatja a játékban való részvételt.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Maspex Olympos Kft., valamint a Be Social Kft. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Facebookhoz való csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (Facebook név, Facebook profilkép és Facebook ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi
előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az
érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek, mely Pályázatokat a
sorsolás végéig, nyertesség esetén a szabályzat 7. pontjában írt ideig őrzi meg a Lebonyolító.

2.6. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan
kizárja a Játékból.

2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók és Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos
hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok
kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. A Játék Időtartama

A Játék 2020. november 20. – december 14. 23.59 között zajlik, az
alábbiak szerint ütemezett 4 darab nyereményjátékkal

1. nyereményjáték időtartama
2020. november 20. – 23. 23:59, sorsolás 2020. november 24.
2. nyereményjáték időtartama
2020. november 27. – 30. 23:59, sorsolás 2020. december 1.
3. nyereményjáték időtartama
2020. december 4. – 7. 23:59, sorsolás 2020. december 8.
4. nyereményjáték időtartama
2020. december 11. – 14. 23:59, sorsolás 2020. december 15.

4. A Játék menete

4.1 A játékosoknak a NESTEA Facebook-oldalon üzenőfali bejegyzés
formájában megfogalmazott Nyereményjáték! feladatot kell  végrehajtaniuk. A nyereményjáték egyes részeiben a játékosok a NESTEA Havas Szilva kabalaállatának történetét „írják”, azaz hozzászólásban szavaznak a történet folytatására. A feltett kérdésre az adott poszt alatt kommentben a 4.2 pontban megjelölt határidőkig válaszolók – szavazók – vehetnek részt a 4.2 pontban írt sorsoláson. A hozzászólást beküldő játékosok minden esetben részt vesznek a sorsoláson, függetlenül attól, hogy a hozzászólásukban elküldött folytatás, vagy egy másik kapta-e a legtöbb szavazatot. Egy Játékos játékonként csak 1 db hozzászólással vesz részt a sorsoláson. A játékok egymástól függetlenek, és az egyes játékok időtartama alatt beérkező hozzászólások közül külön sorsolunk nyerteseket. Amennyiben egy Játékos több, nem azonos tartalmú Pályázatot is beküld a játékba, az utolsóként beküldött Pályázatát tekintjük érvényesnek. Az egymásra épülő nyereményjátékok mindig az előző játék végeredményének, szavazási eredményének függvényében íródnak tovább.

4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között játékonként
összesen 5 db nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi
sorsolással (http://socialwinner.besocial.hu) a Lebonyolító székhelyén (cím:
1037 Budapest, Seregély utca 3-5.), háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek. Szervező minden sorsoláson 5 db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes az 5. pontban írtak szerint minősül a Nyereményre jogosultnak, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.3. Nyeremény:
Nyertesenként egy NESTEA Havas Szilva ajándékcsomag, melynek tartalma:
1 db Szublimációs párna cipzáras pamutvászon tasakkal (40x40x11 cm), nettó 3185 Ft értékben,
1 db 350ml űrtartalmú hőálló üvegpohár nettó 2299 Ft értékben,
1 db 1,5 literes NESTEA Havas Szilva termék nettó 303 Ft értékben
A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően 48 órán belül a Rajongói oldalon hozzászólásban közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertesekkel a Lebonyolító Facebook üzenetben („Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 10 munkanapon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Nyertes Pályázatot, amely esetében az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a
rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (Facebook név és ID – a nyertesség esetén lévő beazonosítás céljából, valamint teljes név, email cím, postai cím és telefonszám a nyeremény kipostázása céljából) kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2 Nyertesség esetén Facebook nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító
minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a sorsolás eredményhirdetésére készített posztban;

7.1.3 A Játékos írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről a
Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak
ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és
ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a
személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

7.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a
Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor
lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes
adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője a Maspex Olympos Kft.; az adatok
feldolgozását a Szervező megbízásából a Be Social Kft., mint adatfeldolgozó
végzi.

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

7.4. A játékosok adatai csak az eredményhirdetésig kerülnek feldolgozásra,
nyertesség esetén pedig a nyeremény kiszállításának idejéig. A nyeremény
kézbesítését a Szervező az adatok beérkezésétől számítva 60 naptári napon belül biztosítani köteles a nyertes játékos részére. A Maspex Olympos Kft. által szervezett, és az Be Social Kft. által lebonyolított nyereményjáték játékosainak személyes adatainak kezelése az Európai Unió Általános
Adatvédelmi Rendeletében (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete, a továbbiakban: GDPR) foglaltaknak megfelelően történik, az alábbiak szerint.

Adatkezelő:
1. Neve: Maspex Olympos Kft.
Székhelye: 6032 Nyárlőrinc, Fő utca 1.
Telefon: +36 1 431 74 15
Weboldal: www.maspex.hu

Adatfeldolgozó:
1. Neve: Be Social Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.
E-mail: info@besocial.hu

Adatkezelés
A Nyereményjáték résztvevői önként hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adataik az Adatfeldolgozó nyilvántartásába kerüljenek, és azokat az Adatfeldolgozó minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje.

Kezelt adatok köre: Facebook ID és név, nyertesség esetén: név,
telefonszám, postai cím, e-mail cím és adószám

A kezelt adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek köre: Be Social
Kft. promóciós referense

Adatkezelés célja:
– a nyereményjátékkal kapcsolatos adminisztráció teljesítése;
– a nyeremény nyertes játékos részére történő eljuttatása.

Adatkezelés jogalapja: a személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes
hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

Adatkezelés időtartama
Az adatkezelő a személyes adatokat a sorsolás lebonyolításáig, nyertesség esetén a nyeremény nyertes játékos részére történő átadásáig, a Nyereményjáték adminisztrációjának lezárásáig, de legfeljebb a számviteli és adótörvényekben meghatározott ideig.

Adattovábbítás
Az Adatkezelő és adatfeldolgozó kizárólag a jogszabályban meghatározott célból és esetben továbbíthatja a személyes adatokat harmadik fél részére.

Az érintettek jogai
Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek GDPR-ban, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogaikkal (előzetes tájékozódáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozásához, törléshez való jog), továbbá jogsérelem esetén az illetékes bírósághoz, valamint panasszal és jogorvoslati lehetőséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi
felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely
játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált email címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a
böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve
semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás
nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül
módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2020. október 19.

Maspex Olympos Kft., Szervező
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja,
azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored,
endorsed or administered by or associated with Facebook.