Nestea Játékszabályzat

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK
AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL
EGYETÉRTESZ.

1. A Játék szervezője
A nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Maspex Olympos Kft. (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.; cégjegyzékszám:03 09 112403; adószám:11775197203) (a továbbiakban: ”Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Be Social Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.) (”Lebonyolító”) látja el.

2. Részvételi feltételek
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Instagram profillal (”Instagram profil”) rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
(a) válaszol a játékhoz kapcsolódó bejegyzésben megfogalmazott kérdésre, a poszt alatti komment formájában,
és
(b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a pályázat feltöltésével a Szervező rendelkezésére bocsátott – az Instagram regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Instagram ID) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”),
és
(c) tudomásul veszi, hogy a beküldött Pályázattal a Szervező maga is rendelkezhet, például saját Instagram profiljáról megoszthatja azt.
2.1.1. A Játékból kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik Pályázata
• sérti más szerzői jogait,
• olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
• erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket tartalmaznak,
• pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
• a NESTEA márkára és a termékekre vonatkozó sértő kijelentéseket tartalmaz,
• a NESTEA versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket tartalmaznak,
• bátorít egészségre ártalmas anyagok használatára,
• tartalmaz burkolt vagy nyílt reklámot,
• tartalmaz bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
• tartalmaz jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,
• sérti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Maspex Olympos Kft., valamint a Be Social Kft. dolgozói és ezen Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
2.4. A Játékosok az Instagram játékhoz kapcsolódó bejegyzése alatt elküldött kommentje alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Instagram profil törlése, felhasználónevének megváltoztatása stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
2.5. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
2.6. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Instagram profilon keresztül regisztrálnak a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
2.7. A csatlakozással a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.8. A profilokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Instagram profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. A Játék Időtartama

A Játék 2021. november 9. – november 28. 23:59 között zajlik, mely időtartam alatt az alábbi 4 nyereményjáték bonyolódik le (a továbbiakban: Forduló):

 1. 2021. november 9-11. éjfél, sorsolás november 12. 10:00 (3 nyertes 1-1 NESTEA Télköszöntő ajándékcsomagot nyer)
 2. 2021. november 16-18. éjfél, sorsolás november 19. 10:00 (3 nyertes 1-1 NESTEA Télköszöntő ajándékcsomagot nyer)
 3. 2021. november 20-22. éjfél, sorsolás november 23. 10:00 (3 nyertes 1-1 NESTEA Télköszöntő ajándékcsomagot nyer)
 4. 2021. november 25-28. éjfél, sorsolás november 29. 10:00 (4 nyertest sorsolunk: 3 nyertes 1-1 NESTEA Télköszöntő ajándékcsomagot nyer, +1 nyertes egy NESTEA Télköszöntő fődíjcsomagot nyer)

Fődíj sorsolás: 2021. november 29. 10:00

4. A Játék menete

Nyertes Pályázatok, Nyeremények
4.1 A játékosok a NESTEA Magyarország hivatalos Instagram oldal (https://www.instagram.com/nestea_hu/) által közzétett játékfelhívásból értesülhetnek a játék részleteiről, és az abban foglalt feltételeknek megfelelő hozzászólás poszt alatti elküldésével vehetnek részt a Játékban.
4.2. A Szervező minden Forduló végén az adott Forduló időtartama alatt beküldött, érvényes pályázatok közül sorsol a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva 3 (három) nyertest és 3 (három) pótnyertest a random.org sorsolóprogram segítségével, a sorsolásról pedig 3 tagú sorsolási bizottság részvételével jegyzőkönyvet készít. Az utolsó Forduló végén a 3 nyertes és 3 pótnyertes mellett 1 fődíj nyertest és 1 fődíj pótnyertest is sorsolunk. A sorsolás nem nyilvános.

4.3. Nyeremények: összesen 12 – (Fordulónként 3), nyertesenként 1 darab NESTEA Télköszöntő ajándékcsomag, melynek tartalma:

2 db NESTEA bögre

2 db 1.5L-es NESTEA Havas Szilva

2 db díszpárna Havaska grafikával

2 db lila színű takaró

Az utolsó fordulóban sorsolt 1 db NESTEA Télköszöntő fődíjcsomag tartalma:

IKEA Ajándékkártya (60 000 Ft értékben)

2 db NESTEA bögre

2 db 1.5L-es NESTEA Havas Szilva

2 db díszpárna Havaska grafikával

2 db lila színű takaró

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.
4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása

5.1 A Szervező a Játék végét követő 5 naptári napon belül értesíti (”Értesítés”) a nyerteseket az Instagram profiljuknak küldött direkt üzenetben. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyertesek nevét Instagram csatornáján (például Instagram bejegyzés és az abban történő megjelölés formájában) nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb öt naptári napon belül visszaigazolni a @nestea_hu Instagram profilnak küldött Instagram válaszüzenetben. Amennyiben a nyertes a kért adatokat megküldi, az értesítéstől számított 60 naptári napon belül postai úton kapja meg Nyereményét. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.
5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, aki részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt, illetve azt követően a számviteli és adótörvényekben előírt kötelező időtartamig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;
7.1.2. A Játékos írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
Adatvédelmi tájékoztató
1. Az adatkezelő neve: MASPEX OLYMPOS Üdítőital Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő képviselője:
neve: Dr. Tavaszi Roland

 1. Adatfeldolgozó neve: Be Social Kft.

Adatfeldolgozó képviselője:
neve: Forgács Mariann

 1. Az adatkezelő címe: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.
  Adatfeldolgozó címe: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.
 2. A kezelt adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek köre:
  Account Manager
  Content Manager
  Moderátor
 3. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
 5. A kezelt adatok köre: a felhasználó Instagram profiljának neve, illetve a felhasználó által megadott adatok.
 6. Az adatkezelés célja: nyereményjátékban való részvétel és az ezzel kapcsolatos feladatok teljesítése.
 7. Az adatkezelés időtartama: A nyereményjáték időtartama és azt követően a számviteli előírások által kötelezően előírt időtartam.
 8. A személyes adatok törlése: az adatok a 9. pontban megadott időtartam, illetve kötelezettségek teljesítését követően törlésre kerülnek.

A Játékos jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
• Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhet.
• Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Játékosnak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az adatvedelem@besocial.hu címre kell eljuttatni, amire legkésőbb 30 napon belül választ kap a Játékos.
• A Játékos kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
• A Játékosnak joga van az adathordozhatósághoz.
• A Játékos az adatai kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
1. Jogérvényesítési lehetőségek: A Játékos jogorvoslati lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)
A megadott személyes adatok kezelője: Maspex Olympos Kft.
Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Be Social Kft., mint adatfeldolgozó végzi.
7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.
8.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat… stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
8.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
8.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem a Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.
8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2021. szeptember 8.

Maspex Olympos Kft. Szervező

Ezt a nyereményjátékot a Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.